Coláiste Ghlór na Mara

Folláine

Folláine/Wellbeing

Áirítear nádúr iltoiseach na Folláine sa sainmhíniú seo a leanas (An Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (EDS/ WHO), 2001):

Is ann d’fholláine an duine nuair a éiríonn leis/léi lán-acmhainn a bhaint amach, nuair a léiríonn sé/sí teacht aniar agus é/í ag déileáil le gnáthstruis an tsaoil, nuair a thugann sé/sí aire dá fholláine choirp, agus má mhothaíonn sé/sí go bhfuil cuspóir, ceangal agus mothú chomhuintearais aige/aici le pobal níos leithne. Staid iomlaoideach í seo ar gá í a chothú le linn saol an duine.

The following definition of Wellbeing aims to take account of its multi-dimensional nature (World Health Organisation (WHO), 2001).

Wellbeing is present when a person realises their potential, is resilient in dealing with the normal stresses of their life, takes care of their physical wellbeing and has a sense of purpose, connection and belonging to a wider community. It is a fluid way of being and needs nurturing throughout life.

Tá sé mar aidhm ag Coláiste Ghlór na Mara an ráiteas thuas a bhaint amach dár ndaltaí ar fad ó Bhliain 1 chuig Bliain 6. Tá clár folláine i bhfeidhm sa scoil, atá fite fuaite le curaclam na scoile I ngach ábhar a mhúintear sa seomra ranga agus a théann níos faide arís, isteach chuig mórphobal na scoile. Tugtar deis dár ndaltaí barr a gcumais a bhaint amach san ealaín, sa cheol, sa spórt agus sa drámaíocht agus mar thoradh air sin, nasctar iad le daltaí eile ar scoil agus aimsíonn siad feidhm iontu féin air scoil.

Coláiste Ghlór na Mara strives to achieve this for each of its students from first to sixth year. There is an extensive Wellbeing Programme in place, fostered through the curriculum across all subject areas in the classroom and in the wider school community. Students are provided with opportunities in art, music, sport and drama to reach their potential, develop a sense of purpose and as a result connect with others in the school.

Tá clár folláinte na scoile le haimsiú sna réimsí seo a leanas:

(1) Déantar OSPS, Corpoideachas agus gairmthreoir i ngach bliainghrúpa

(2) Déatar OSSP i mBliain 1-3

(3) Bíonn rang folláine ag daltaí Bliain 3 uair amháin sa tseachtain. Clúdaítear:

 • Iondúchtú don mheánscoil
 • Ióga/Aireachas
 • Sábháilteacht ar líne
 • Scileanna staidéir
 • Origami
 • Íomhá an choirp
 • Cniotáil

Some examples of how wellbeing is implemented within the school :

(1) SPHE , P.E and Career Guidance is covered by all year groups.

(2) CSPE is covered by 1st to 3rd students.

(3) ‘Wellbeing’ class for 1st years . A weekly class which covers a range of wellbeing topics for our new students:

 • First year induction programme
 • Yoga/Mindfulness
 • Online safety
 • Reflective learning/ study skills
 • Origami
 • Body image
 • Knitting

Bíonn ‘Seachtainí Feasachta’ nó ‘Laethanta Feasachta’ againn ag díriú ar thopaicí maidir leis an bhfolláine. Mar shampla:

 • Seachtain na Folláine
 • Seachtain Chairdis
 • Seachtain LADT+
 • Lá Sábháilteachta ar líne

We host ‘Awareness Weeks’ or ‘Awareness Days’ focusing on various topics related to wellbeing:

 • Wellbeing Week
 • Friendship Week
 • LGBT+ Week
 • Online Safety Day

Tá cur chuige uile scoile ag Coláiste Ghlór na Mara maidir le folláine an dalta agus tá córais i bhfeidhm againn, ag teacht leis an léaráid thíos:

Coláiste Ghlór na Mara takes a whole school approach to catering for student wellbeing by recognising and putting systems in place in four recommended areas of school life. These are outlined in the diagram below (Wellbeing Policy Statement and Framework for Practice 2018-2023):

Picture 1.png

Meith 05
2024
Scrúduithe Stáit/State Exams (Bliain 3 & 6)
Bóthar na hAille, Baile Brigín, Co. Átha Cliath, K32 WV18.
01 8416269
Teagmháil linn
Suíomh / Location
© 2024 Coláiste Ghlór na Mara