Coláiste Ghlór na Mara

An tSraith Shóisearach (Junior Cycle)

Cuireann Coláiste Ghlór na Mara an tSraith Shóisearach Nua ar fáil dár ndaltaí i mBliain 1, Bliain 2 agus Bliain 3.

Na hábhair a chuirtear ar fáil don tSraith Shóisearach Nua i gColáiste Ghlór na Mara ná:

Tá ábhair agus gearrchúrsaí atá nua-fhorbartha le fáil sa tSraith Shóisearach Nua agus cuir chúigí nua maidir le measúnú agus tuairisciú. Dírítear ar phríomhscileanna, tá ocht bprionsabal mar bhonn taca ag an gCreat don tSraith Shóisearach. Beidh na prionsabail seo mar threoir ag an bpleanáil chomh maith le forbairt agus le cur i bhfeidhm chláir na sraithe sóisearaí i ngach scoil.

SSN1.png

Cuidíonn príomhscileanna le foghlaimeoirí an t-eolas, na scileanna agus an dearcadh a fhorbairt chun dul i ngleic le dúshláin an lae inniu, a bhfuil cuid mhór díobh ann. Tacaíonn siad freisin leis an scoláire foghlaim conas foghlaim agus a bheith freagrach as a gcuid foghlama féin.

Picture 1.jpg

Sa tSraith Shóisearach nua, cuirtear béim níos láidre ar scileanna fadhb-réiteach ná mar a cuireadh roimhe seo agus bíonn dhá Mheasúnú Rangbhunaithe le cuir i gcrích ag na daltaí i ngach ábhar.

Tugann Measúnuithe Rangbhunaithe (MRB feasta), in ábhair agus i ngearrchúrsaí, deis do scoláirí a gcuid tuisceana agus a gcuid scileanna a léiriú ar bhealach nach mbíonn indéanta i scrúdú foirmiúil. Cuireann an scoláire MRB, á n-éascú ag an múinteoir ranga, i gcrích i dtréimhse ama sainithe, laistigh de thréimhse teagmhála an ranga agus ag cloí le hamchlár náisiúnta. Bíonn éagsúlachtaí eatarthu, ach bíonn siad dírithe ar obair thionscnaimh, cuir láthair agus turgnaimh. Is sampla den mheasúnú leanúnach iad agus taifeadtar iad ar theastas oifigiúil den tSraith Sóisearach gach dalta, nó Próifíl Ghnóthachtála na Sraithe Sóisearaí.

(Comhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta, 2021)

Is iad seo a leanas na hábhair riachtanacha atá mar cuid den tSraith Shóisearach i gColáiste Ghlór na Mara:

 • Gaeilge (mar T1)
 • Béarla
 • Mata
 • Eolaíocht
 • Stair
 • Tíreolas

Is iad seo a leanas na hábhair roghnacha atá mar cuid den tSraith Shóisearach i gColáiste Ghlór na Mara:

 • Ceol
 • Eacnamaíocht Bhaile
 • Fraincis
 • Gnó
 • Spáinnis
 • Teicneolaíocht
 • Teicneolaíocht Adhmaid

Is iad seo a leanas na gearrchúrsaí riachtanacha atá mar cuid den tSraith Shóisearach i gColáiste Ghlór na Mara:

 • Corpoideachas
 • Litearthacht sna Meáin Digiteacha
 • OSPS
 • OSSP
 • Taibhsiú Ealaíne
Bealt 21
2024
Searmanas Bliain 6/Bliain 6 Ceremony and finish
Bealt 24
2024
Lá Spóirt
Bealt 27
2024
Scrúduithe an tSamhraidh/Summer Exams
Bealt 27
2024
Scrúduithe an tSamhraidh/Summer Exams
Bóthar na hAille, Baile Brigín, Co. Átha Cliath, K32 WV18.
01 8416269
Teagmháil linn
Suíomh / Location
© 2024 Coláiste Ghlór na Mara